Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

1. Dodavatelem je BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414, DIČ CZ25523414, zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu Brno v oddíle C, vložka 29849

2. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a zakoupené zboží užívá k jiným účelům než k podnikání (dál jen kupující Spotřebitel)

3. Kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem. Podnikatelem je tedy fyzická nebo právnická osoba, která zakoupené zboží využívá k podnikatelským účelům, včetně osob, které zboží kupují tzv. „na IČO“ (dále jen kupující Podnikatel)

2. Ustanovení společná pro kupující podnikatele i kupující spotřebitele.

Objednávka

Nabízené zboží si může kupující objednat pomocí internetové objednávky. Poté co bude objednávka přijata, bude kupujícímu obratem zasláno potvrzení objednávky, které bude též obsahovat v souladu s právními předpisy veškeré povinné údaje.

Cena zboží

Cena zboží je uvedena včetně DPH 21%. V případě změny sazby DPH bude tato změna zohledněna v konečné ceně pro kupujícího. Cena zboží dodávaného v rámci ČR a SR nezahrnuje dopravu. Je-li zboží dodáváno do zahraničí (tj. mimo ČR a SR) a cena je uvedena v měně příslušného zahraničního státu, tato cena zpravidla zahrnuje dopravu v rámci daného státu, není-li uvedeno jinak.

Platební podmínky

Kupující Podnikatelé a Spotřebitelé mohou zboží uhradit buď formou dobírky, nebo bezhotovostní platby.

Pro státní organizace činí doba splatnosti standardně 7 dní od převzetí zboží.

U objednávek zahradních prvků je účtováno 50% hodnoty objednávky předem.

Dodací lhůta

Zboží skladem dodávané přes službu PPL je doručeno do pěti dnů od přijetí objednávky.

V období od měsíce listopadu do měsíce ledna je dodací lhůta zboží závislá na množství přijatých objednávek. U dodávek nábytku a vybavení zahrad je termín dodání stanoven vždy individuálně a potvrzen mailem nebo poštou. U dodávky zahradních prvků je doba dodání závislá na počasí (venkovní teplota musí dosahovat trvale alespoň 5ºC).

Poštovné a doprava zboží

Zakoupené zboží dodáváme buď prostřednictvím zásilkové služby PPL, nebo vlastní dopravou společnosti BENJAMÍN, s. r. o.

Cena dopravy zboží v rámci ČR a SR bude kupujícímu předložena vždy před přijetím objednávky v závislosti na objemu zboží a vzdálenosti místa určení. Způsob dodání zboží volíme dle velikosti a nebezpečí poškození výrobku.

 

Ceny přepravy:

Při objednávce hraček v hodnotě nad 5 000 Kč (200 EUR na Slovenku) = Doručení ZDARMA

Doprava zdarma se nevztahuje na objednávky z mobiliáře a zahrad.

Ostatní objednávky:

Česká republika v Kč:

Slovensko v eurech:

Hodnota od

Hodnota do

Sazba v CZK

Hodnota od

Hodnota do

Sazba v EURO

0

4999

175

0

199,99

9

5000

 

ZDARMA

200

 

ZDARMA


Montáž nábytku a zahrad

Pakliže si kupující objednal zboží včetně montáže, je povinen vyklidit prostor v místech, kam má být zboží (zpravidla nábytek/ zahrada) umístěno (pokud není vyklizení prostoru součástí dodávky zboží). Při rozmísťování zboží (nábytku/ zahrady) bude postupováno dle předem projednaného návrhu, za jehož správnost je odpovědný náš obchodní zástupce, který s kupujícím návrh předem projedná. Případné změny v rozestavení zboží (nábytku/ zahrady) je třeba dohodnout předem a to písemně.

Předání zboží

Při dodávce zboží je nutné zboží před převzetím řádně prohlédnout a zjistit případné poškození. Bude-li zjištěna jakákoliv závada, měl by kupující zásilku rozbalit v přítomnosti dopravce a ihned sepsat zápis o poškození zboží přepravou.

V případě dodávky a montáže zahradního vybavení bude dílo předáno formou předávacího protokolu. Záruku na montáž poskytujeme jen při instalaci našimi smluvními partnery.

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškeré údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu dodavatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá dodavatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

3. Ustanovení určená pro kupující Podnikatele

Odstoupení od objednávky

Kupující Podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy po písemné dohodě s prodávajícím. Výrobek však musí být nepoškozen, pokud možno v původním obalu. Právo odstoupit od smlouvy v uvedené lhůtě se nevztahuje na zboží upravené dle přání kupujícího Podnikatele, na použitý výtvarný materiál a časopisy. V případě odstoupení od smlouvy má dodavatel právo na úhradu nákladů spojených se zpětnou dopravou zboží. Dodavatel se zavazuje vrátit zaplacenou cenu (popř. zálohu) kupujícímu Podnikateli nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručeno dodavateli.

Záruční doba

Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé druhy zakoupeného zboží v délce:

  • nábytek 2 roky
  • zahrady 2 roky
  • hračky 2 roky
  • ostatní výrobky 2 roky, pokud není uvedeno u výrobku jinak

Po uplynutí této doby nabízíme servis na všechny naše výrobky.

Reklamační postup

Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození zboží nedošlo nesprávným zacházením, tj. použití výrobku k jiným účelům, než je určeno; působením na výrobek nadměrnou silou; nesprávnou údržbou výrobku; nesprávnou manipulací s výrobkem apod.

Postup při reklamaci uplatněné v zákonné záruční době:

Reklamaci lze uplatnit písemně poštou nebo prostřednictvím e-mailu reklamace@benjamin.cz zašlete zboží spolu s jakýmkoliv dokladem, prostřednictvím kterého bude prokazatelné, kdy bylo zboží zakoupeno – jako doporučený balík (nikoliv na dobírku) na naši adresu.

Reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou. Formulář pro reklamaci naleznete na našich internetových stránkách v sekci pro zákazníky/formuláře ke stažení nebo můžete použít on-line formulář.

Na základě tohoto písemného oznámení se s kupujícím spojí příslušný pracovník dodavatele a dohodnou se na dalším postupu, který povede ke zdárnému vyřízení reklamace.

Podkladem všech objednávek je vždy platný katalog. Změna konstrukce a provedení, která negativně neovlivňuje vzhled nebo funkci výrobku, neopravňuje k námitkám a reklamacím.

4. Ustanovení určená pro kupující Spotřebitele

Odstoupení od smlouvy

V souladu s platnými právními předpisy (ustanovení § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění) má kupující Spotřebitel právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (tj. vrátit zboží) bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce (smluvní pokuty apod.). K řádnému odstoupení od smlouvy postačí v uvedené lhůtě doručit oznámení o odstoupení doporučeným dopisem na adresu dodavatel.

Následkem odstoupení od smlouvy vzniká povinnost obou stran vrátit si navzájem vše, co podle zrušené smlouvy dostaly. Nebude-li kupující Spotřebitel již schopen zboží vrátit (převzaté zboží již nebudete mít), anebo jeho hodnota bude snížena (dojde-li k částečnému spotřebování či opotřebování), bude vrácena kupní cena snížena právě o hodnotu zboží odpovídající opotřebení. Kupní cena (případně částka ve snížené hodnotě) bude kupujícímu Spotřebiteli vrácena nejdéle do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Jediné náklady, které je kupující Spotřebitel v souvislosti s odstoupením od smlouvy povinen hradit, jsou skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, jiná vhodná forma dopravy).

Reklamace zboží

Délka zákonné záruční doby na veškeré zakoupené zboží činí 24 měsíců. V této lhůtě reklamace zboží probíhá stejným způsobem jako reklamace zboží při nákupu v běžném maloobchodě. Zákonná záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, mechanického poškození, nesprávného použití apod.

Navíc poskytujeme nadstandardní záruční dobu na jednotlivé zboží (viz „Ustanovení určená pro kupující Podnikatele, Záruční doba“). Reklamace v této lhůtě, tj. po uplynutí zákonné záruky, se budou řídit stejnými podmínkami, jako je uvedeno v částech „Ustanovení určená pro kupující Podnikatele, Reklamační postup“.

Postup při reklamaci uplatněné v zákonné záruční době:

1. reklamaci lze uplatnit písemně poštou nebo prostřednictvím e-mailu reklamace@benjamin.cz zašlete zboží spolu s jakýmkoliv dokladem, prostřednictvím kterého bude prokazatelné, kdy bylo zboží zakoupeno – jako doporučený balík (nikoliv na dobírku) na naši adresu.

Reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou. Formulář pro reklamaci naleznete na našich internetových stránkách v sekci pro zákazníky/formuláře ke stažení nebo můžete použít on-line formulář.

Vady odstranitelné a neodstranitelné (ustanovení § 622 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku):

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující Spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a dodavatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující Spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující Spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující Spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu Spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující Spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující Spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Shoda s kupní smlouvou

Podle ustanovení § 616 občanského zákoníku prodávající odpovídá kupujícímu Spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetím kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad a má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím Spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující Spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího Spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující Spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Vaše reklamace bude vyřízena po vzájemné dohodě v nejbližší možné době, nejdéle v zákonné lhůtě 30 dnů.

 

5. Řešení sporů

"V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

 

6. Ustanovení pro členy KLUBU Benjamín

Ke dni 1.11.2019 byl věrnostní KLUB Benjamín zrušen. 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím